Autoratlīdzības līgumi nestandarta gadījumos

Pareiza nodokļu nomaksa ir gan goda lieta, gan mazina riskus, taču tas var būt dārgi. Autoratlīdzības ir bijušas salīdzinoši zemu nodokļu objekts un tāpēc arī izmantots nevietā. Profesionālajā sportā ierasta prakse ir bijusi maksāt autoratlīdzības darba algas vietā, vai kombinēt minimālu algas maksājumu ar būtisku autoratlīdzību. Tādējādi sporta organizācijas, klubi un dažādas iestādes, ietaupījuši daudz naudas uz nodokļiem.

Kādos gadījumos var slēgt autoratlīdzības līgumu, lai tas būtu pamatoti arī nodokļu atskaitēm pēc būtības?

Situācijas piemērs: Valsts kontroles revīzija Olimpiskajā komitejā

Kāda nozīmīga Latvijas sporta organizācija savulaik bija sekojusi šai privāto institūciju iesāktajai tendencei un iesaistījuies praksē ar autoratlīdzības līgumu slēgšanu pat tad, ja nekāda intelektuālā īpašuma radīšana (visdrīzāk) nenotika.

Šī organizācija bija Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).

LOK, tiekot pakļauta Valsts kontroles revīzijai, saņēma virkni rekomendāciju, kuras noderēs jebkurai sporta organizācijai valstī.

Valsts kontroles secinājumi Olimiskās komitejas revīzijā un Autortiesību likums

“Revidenti vērš uzmanību, ka pakalpojumu iegādei LOK slēdz arī autoratlīdzības līgumus.”

Valsts kontroles atzinums par LOK

Procesuāli LOK drīkstēja slēgt mazos autortiesību līgumus:

Publisko iepirkumu likums nosaka, ka pasūtītājs var nepiemērot iepirkuma procedūras, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par iepirkuma līgumiem Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un ja tas tiek slēgts par autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku sniegtajiem pakalpojumiem vai mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumiem.

Autortiesību atlīdzība nepastāv abstrakti no tiem likuma noteikumiem, kas definē autora darbu, tiesības un pienākumu.

Autortiesību likums nosaka, ka par autora darbu atzīstams cilvēka radošās darbības rezultāts literatūras,zinātnes vai mākslas jomā neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un vērtības. Radošs darbs ir tādsdarbs, kas saistīts ar jaunu vērtību (parasti garīgu) radīšanas procesu. Autora darbs ir literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi), dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti, horeogrāfiskie darbi un pantomīmas, muzikālie darbi ar tekstu vai bez tā, audiovizuālie darbi, zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi un citi mākslas darbi.

Kādus LOK autortiesību līgumus redzēja Valsts Kontrole?

Par deviņu LOK 2019. un 2020.gadā noslēgto autoratlīdzības līgumiem Valsts kontroles domas bijušas skarbas:

Noslēgtie līgumi ar kopējo summu 11 238 euro (iekļaujot LOK veiktās obligātās iemaksas 5% apmērā no autoratlīdzības tās saņēmēja valstspensiju apdrošināšanai) pārsvarā izskatījušies korekti, tomēr četriem norādīts uz problēmām:

Četri no LOK autorlīgumiem pirmšķietami neatbilst Autortiesību likumā noteiktajai autora darba definīcijai, jo autorlīgumi noslēgti par tādu pakalpojumu veikšanu, kas ir uzskatāmi par tehniskiem vai organizatoriskiem, nevis saistīti ar jaunu garīgu vērtību radīšanas procesu.

Kultūras ministrija – vadošā valsts pārvaldes iestāde autortiesību nozarē – autorlīgumu izvērtēšanā iesaka noteikt, vai cilvēka radošās darbības rezultāts ir atzīstams par “darbu”autortiesību izpratnē.

 1. Ir jāvērtē, vai darbā ir ieguldīta jaunrade.
 2. Jaunrades noteikšanai jāņem vērā, cik lielā mērā autoram darba radīšanas procesā ir bijusi iespēja izdarīt brīvu izvēli un izpaust savu personību.
 3. Ar autortiesībām darbi ir aizsargāti, ja tie atbilst kritērijiem likumā, nevis tāpēc ka līgumam ir dots tāds nosaukums.

Kas nav autora darbs

Darbi, par kuru izpildi LOK ir slēgusi autorlīgumus, nav uzskatāmi par tapušiem radošā procesā, ja:

 • tehniska rakstura darbību veikšana neprasa personīgu radošu ieguldījumu.
 • piemēram, radošs ieguldījums nevar būt darbība atbilstoši normatīvajos aktos vai starptautiskos dokumentos detalizēti regulētai kārtībai un standartiem.
 • dokumentu rediģēšana un sastādīšana atbilstoši noteikumiem, kā arī informācijas pieprasīšana un apkopošana nav atzīstama par radošu darbību Autortiesību likuma izpratnē un tās rezultāti nevar tikt uzskatīti par darbiem, kas aizsargāti ar autortiesībām;
 • sportistu darbības sacensībās nedrīkst būt citādas, kā paredzēts noteikumos, jo tajās nav jāiegulda jaunrade. Sporta spēles nevar uzskatīt par intelektuālo jaunradi, jo tās nekvalificējas kā darbi autortiesību izpratnē.
 • veidojot sporta veida sadaļas aprakstu vai veicot šāda apraksta korektūru, tās autoram ir jāvadās pēc oficiāli apstiprinātiem noteikumiem un principiem, kā arī literārās valodas prasībām, kas ierobežo autora izvēles brīvību un neprasa personīgu radošu ieguldījumu.
 • sporta veida sadaļas apraksta izveide un sagatavotā apraksta teksta korektūra nav radoša darbība – uz to neattiecas Autortiesību likuma aizsardzība.
 • korektors veic tekstu koriģēšanu, literāro un gramatisko kļūdu labošanu. Šādā gadījumā korektora ieguldījums nav uzskatāms par radošu, jo tas faktiski veic tehniska rakstura darbības, lai nodrošinātu teksta atbilstību nozares specifikai un literārās valodas prasībām. Tādēļ korektora darbs nav Autortiesību likuma aizsargāts, tas nav ar pastāvīgām autortiesībām.

Kā saprast likumā dotu atļauju?

Revidientiem LOK argumentēja – izvēloties noslēdzamā līguma veidu, pamatojumam izmantots vispārīgais uzskaitījums ar līgumu veidiem; pēc LOK domām, līgum uveidu uzskaitījumā vispārīgi ir pieļaujama arī autoratlīdzības līgumu slēgšana.

Revidenti nepiekrita LOK viedoklim: Ministru kabineta abstrakti sagatavotais vispārīgais uzskaitījums ir piemērojams ar nosacījumu pēc būtības, ne tikai akli un formāli. Tas ir – autorlīgumu slēdz gadījumos, kad Autortiesību likums to aizsargā, jo tā ir radoša darbība.

Valsts kontrole aicinājusi LOK vērtēt pakalpojuma priekšmeta atbilstību Autortiesību likumā noteiktajai definīcijai, lai noteiktu patiesu līguma veidu pakalpojuma iegādei.

Autorlīgums sevī ietver arī atbildību izvērtēt

Kāpēc tas ir svarīgi? Neatbilstoši uzskatot pakalpojumu par autora darbu un par to noslēdzot autoratlīdzības līgumu, tam ir arī sekas.

 • autora atlīdzības tiek apliktas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli,
 • aprēķinot IIN summas, var ņemt vērā izdevumus, samazinot apliekamā ienākuma summu, ko LOK arī darīja: 25% līdz pat 50%.
 • Tādā veidā:
  • LOK mākslīgi samazināja budžetā maksājamo IIN;
  • LOK ar to radās papildus izdevumi pakalpojuma sniedzēja pensijas apdrošināšanai.

Ja līgums pēc būtības nav autorlīgums, tad no šāda līguma attiecināmie izdevumi ir pretlikumīgi un būtu jāmaksā IIN par pilno autoratlīdzības summu (nesamazinot nodokļa summu, ko drīkst darīt tikai radošā inovatījvā darba veicēji).

Konsultācijas par autoru līgumiem.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *